Om Råde kirkelige fellesråd


Kirkelig fellesråd er et organ innen Den norske kirke, og finnes i alle norske kommuner. Et kirkelig fellesråd er et eget rettssubjekt.

Kirkelig fellesråd

Hver kommune i Norge har et kirkelig fellesråd. Fellesrådet består av en representant fra hvert menighetsråd. Fellesrådet fordeler de pengene kommunene bevilger til Den norske Kirkes menigheter. Fellesrådet har arbeidsgiveransvar for mange av de kirkeansatte, og det er ansvarlig for kirkens eiendommer, kirkebygg og andre bygninger.

Fellesrådets oppgaver
I følge kirkelovens § 14 skal fellesrådet

  • ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene
  • utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen
  • fremme samarbeid mellom menigheteneivareta soknenes interesser i forhold til kommunen 

Kontakt med kommunen
I følge kirkeloven § 15 skal kommunen etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd utrede utgifter til

  • bygging, drift og vedlikehold av kirker
  • anlegg og drift av kirkegårder
  • stillinger for kirketjener, klokker, organist/kantor ved hver kirke og til daglig leder
  • drift av fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold lokaler, utstyr og materiell til konfirmantopplæring.

Les mer om fellesrådet her.

Les mer om menighetsrådet her.

Tilbake